Regulamin
Zapoznaj się zanim przyjedziesz

DOKONYWANIE REZERWACJI
Aby zarezerwować termin, należy:

 1. Uzgodnić cenę – za pomocą modułu rezerwacji, telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail). Jest to równoznaczne ze WSTĘPNĄ REZERWACJĄ.
 2. Następnie należy poczekać na kontakt ze strony personelu obiektu – do 12h ktoś skontaktuje się z Państwem, jeśli tak się nie stanie proszę o ponowną rezerwację, być może z jakiegoś powodu rezerwacja do nas nie dotarła.
 3. Następnie należy dokonać PEŁNEJ REZERWACJI – polegającą na wpłacie zaliczki w wysokości ok 30% całej kwoty pobytu.
 4. Prosimy możliwie jak najszybciej wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem przelewu bankowego (w przypadku braku odpowiedzi z naszej strony prosimy o potwierdzenie telefoniczne). Brak informacji o wpłacie zaliczki po 48 godzinach traktowany jest jako całkowite odstąpienie Klienta od rezerwacji.
 5. Po zaksięgowaniu przelewu na naszym koncie bankowym, natychmiast potwierdzimy PEŁNĄ REZERWACJĘ wysyłając do Państwa e-mail z informacja o wpływie zaliczki (w uzasadnionych przypadkach, oddzwonimy na podany numer telefonu).

UWAGA: – w przypadku, gdy inny klient wcześniej na podany termin dokona wpłaty, zaliczka zostanie zwrócona w całości !

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Dokonanie rezerwacji (wpłata kaucji) jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień tego Regulaminu zamieszczonego w internecie na naszej stronie www.apartamentykudowa.pl i jednocześnie zawarciem umowy najmu obiektu noclegowego z naszą firmą na warunkach określonych w regulaminie.

Dokonanie rezerwacji oznacza również akceptację warunków mieszkaniowych i lokalizacji obiektu według informacji zamieszczonych na stronie www.apartamentykudowa.pl oraz uzgodnień z korespondencji elektronicznej e-mail.

Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana, co najmniej na 21 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w lokalu. Klient informuje elektronicznie lub telefonicznie o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Klientowi przysługuje zwrot kaucji na zasadach podanych niżej.

UWAGA:

*Przyjazd powinien być potwierdzony telefonicznie dzień wcześniej, z podaniem planowanej godziny przyjazdu.

Zaliczka stanowi zabezpieczenie wykonania usługi.
W przypadku rezygnacji z noclegu zwrot kaucji przysługuje jeśli anulacja nastąpiła :
-14 dni przed terminem przyjazdu – 100%
-7 dni przed terminem przyjazdu – 50%
-Kaucja przepada, jeśli czas anulowania noclegu jest krótszy niż 7 dni.

Pobyt rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
W miarę możliwości istnieje możliwość ustalenia innych godzin kwaterowania.

Uzgodniona cena za wynajęcie apartamentu/pokoju obejmuje: zakwaterowanie i nocleg w ilości dni i osób wskazanej w rezerwacji, zużycie wody, prądu i ogrzewania, końcowe sprzątanie, korzystanie z pościeli, dostęp do wi-fi, korzystanie z miejsca parkingowego.
Świadczenia dodatkowe nie uwzględnione w cenniku, a uzgodnione telefonicznie lub przez e-mail
(np. codzienne sprzątanie, ręczniki) są płatne dodatkowo.

Wynajmujący nie zezwala na pobyt Klienta wraz z zwierzęciem domowym – pobyt zwierzęcia należy wcześniej ustalić. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę.

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie przyjazdu.

W momencie przyjazdu pobierana jest od Klienta cała kwota za pobyt, a kaucja zostaje zwrócona w dniu wyjazdu. Klient zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty należności za najem nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste), oraz w przypadku zakwaterowania mniejszej liczby osób jak ustalono w rezerwacji.

Klient zobowiązany jest okazać właścicielowi swoje dokumenty, w celu umożliwienia mu dokonania zameldowania.

Liczba osób mogących zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do ustalonej w rezerwacji.

Zabrania się zapraszania do obiektu, osób które nie są w nim zameldowane. W przypadku gdy właściciel obiektu stwierdzi obecność osób trzecich, niezameldowanych, właściciel obiektu ma prawo wypowiedzieć gościom umowę najmu obiektu.

Klient powinien dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa przy korzystaniu z obiektu,
utrzymywać obiekt w należytym stanie i pozostawić go w takim stanie z chwilą wyjazdu.

Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych

W godzinach ciszy nocnej obowiązującej od 22.00-6.00 Klienci mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju innym mieszkańcom nieruchomości.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oraz używania otwartego ognia np. świeczek.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, wartościowych przedmiotów należących do przebywającego w obiekcie Klienta.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

Wynajmujący jest do Państwa dyspozycji przez cały czas pobytu, nie ma jednak prawa bez zezwolenia wchodzić do wynajętego przez gościa obiektu, korzystania z jego osobistych rzeczy. Właściciel może wejść do wynajętego obiektu jedynie w przypadku zauważenia niebezpiczeństw zagrażających bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do obowiązującego regulaminu.

Do obowiązków Klienta należy pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

Wynajmujący odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką, płacąc odszkodowanie w trakcie trwania pobytu, na miejscu, w wysokości 100% kosztów poniesionych przez Wynajmującego w związku w powstałą szkodą.

Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu.

W dniu wyjazdu Klient jest zobowiązany udostępnić wynajmowany obiekt właścicielowi w celu skontrolowania przez niego stanu obiektu. Dopiero wówczas Klient ma prawo opuścić wynajmowany obiekt oraz odebrać kaucję. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, które nie zostały zgłoszone będą dochodzone na drodze sądowej.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46-WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) firma Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś z siedzibą w Kudowie-Zdroju ul. Pogodna 11a informuje, iż:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług zakwaterowania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rezerwacji, realizacji usług, zawarcia i wykonania umowy, prawnie uzasadniony interes firmy w przypadku: marketingu bezpośredniego i monitoringu wizyjnego
 3. Firma UPiI będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  – imię i nazwisko
  – PESEL
  – nr dowodu
  – adres zamieszkania
  – nr telefonu
  – adres e-mail
 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś z siedzibą w Kudowie-Zdroju ul. Pogodna 11a, reprezentowana przez Michała Michasia;
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie nr 1, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty, które zapewniają dostarczenie oprogramowania informatycznego, podmioty świadczące usługi serwisowe w systemach informatycznych oraz podmioty świadczące usługi księgowe;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą okres niezbędny do wykonania/rozliczenia usługi – jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (dokumenty księgowe)
 7. posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, oraz jeżeli tryb dostępu do danych osobowych wynika z innych przepisów prawa, sprostowania danych, na podstawie 16 RODO, pod warunkiem, że szczególne przepisy prawa nie przewidują innej procedury stosowania, niż to wynika z RODO;
 8. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie ich nie podania, nie będzie możliwości świadczenia usługi, zawarcia umowy lub rozpatrzenia reklamacji;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;